论文发表

53.

Y. Ma Y. Xu X. Mu W. Cai L. Hu W. Wang X. Pan H. Wang Y. P. Song C.-L. Zou and L. Sun. Error-transparent operations on a logical qubit protected by quantum error correction. , arXiv:1909.06803 (2019).  

52.

Y.-H. Li, X. Han, Y. Cao, X. Yuan, Z.-P. Li, J.-Y. Guan, J. Yin, Q. Zhang, X. Ma, C.-Z. Peng, and J.-W. Pan. Quantum random number generation with uncharacterized laser and sunlight. , npj Quantum Information.  

51.

Y. Liu, X. Yuan, C. Wu, W. Zhang, J.-Y. Guan, J. Zhong, H. Li, M.-H. Li, C. Abella´n, M. W. Mitchell, S.-C. Shi, J. Fan, L. You, Z. Wang, X. Ma, Q. Zhang, and J.-W. Pan. Experimental measurement-dependent local bell test with human free will. , Phys. Rev. A.  

50.

H. Zhou, X. Yuan, and X. Ma. Unification of quantum resources in distributed scenarios. , Phys. Rev. A.  

49.

J. Ma, A. Hakande, X. Yuan, and X. Ma. Coherence as a resource for source-independent quantum random-number generation. , Phys. Rev. A.  

48.

M. Razavi, A. Leverrier, X. Ma, B. Qi, and Z. Yuan. Quantum key distribution and beyond: introduction. , J. Opt. Soc. Am. B.  

47.

Q. Zhao, G. Wang, X. Yuan, and X. Ma. Efficient and robust detection of multipartite greenberger-horne-zeilinger-like states. , Phys. Rev. A.  

46.

X. Yuan, Q. Zhao, D. Girolami, and X. Ma. Quantum coherence and intrinsic randomness. , Advanced Quantum Technologies.  

45.

Y. Zhou, Q. Zhao, X. Yuan, and X. Ma. Detecting multipartite entanglement structure with minimal resources. , npj Quantum Information.  

44.

Ma J, Zhou Y, Yuan X, et al. Operational interpretation of coherence in quantum key distribution. , Physical Review A, 99(6): 062325(2019).  

43.

You-Qi Nie, Hongyi Zhou, Jian-Yu Guan, Qiang Zhang, Xiongfeng Ma, Jun Zhang, and Jian-Wei Pan. Quantum Coherence Witness with Untrusted Measurement Devices. Phys. Rev. Lett., 123, 090502 (2019).  

42.

Yao Lu, Kuan Zhang, Shuaining Zhang, Wentao Chen, Yangchao Shen, Jialiang Zhang Jing-Ning Zhang, Kihwan Kim. Global Entangling Gates on Arbitrary Ion Qubits Through Multiple Motional Modes. .  

41.

You Zhou, Chenghao Guo, and Xiongfeng Ma. Decomposition of a symmetric multipartite observable. , Phys. Rev. A, 99, 052324 (2019).  

40.

Pengfei Wang, Chun-Yang Luan, Mu Qiao, Mark Um, Junhua Zhang, Ye Wang, Kihwan Kim. A single ion-qubit with long coherence time. .  

39.

Ye Wang, Mu Qiao, Naijun Jin, Haiyan Wang, Yipu Song, Junhua Zhang, Mark Um, Pengfei Wang, Jingning Zhang, Kihwan Kim. Two dimensional Wigner crystal in monolithic ion trap. .  

38.

Shuaining Zhang, Yao Lu, Kuan Zhang, Wentao Chen,Ying Li, Jingning Zhang, Kihwan Kim. Error-Mitigated Quantum Gates Exceeding Physical Fidelities in a Trapped-Ion System. , arXiv:1905.10135v1.  

37.

del Campo, Adolfo; Kim, Kihwan. Focus on Shortcuts to Adiabaticity. , NEW JOURNAL OF PHYSICS.  

36.

Wang, Ye; Zhang, JingNing; Kim, Kihwan. Single-ion qubit with coherence time exceeding 10 minutes 相干时间超过10 min的单离子量子比特. , Wuli Xuebao/Acta Physica Sinica.