论文发表

466.

W. Wang, J. Han, B. Yadin, Y. Ma, J. Ma, W. Cai, Y. Xu, L. Hu, H. Wang, Y.P. Song, Mile Gu , L. Sun. DQC1 experiment in a superconducting system. .  

465.

W. Wang, J. Han, B. Yadin, Y. Ma, J. Ma, W. Cai, Y. Xu, L. Hu, H. Wang, Y. P. Song, M. Gu*, and L. Sun. Witnessing quantum resource conversion within deterministic quantum computation using one pure superconducting qubit. , Phys. Rev. Lett. 123, 220501 (2019).  

464.

L. Hu, Y. Ma, W. Cai, X. Mu, H. Wang, Y. P. Song, C.-L. Zou, S. M. Girvin, L-M. Duan & L. Sun. Quantum error correction and universal gate set operation on a binomial bosonic logical qubit. , Nature Physics,15,503 (2019).  

463.

Ling Hu,Shu-Hao Wu, Weizhou Cai,Yuwei Ma,Xianghao Mu,Yuan Xu,Haiyan Wang,Yipu Song,Dong-Ling Deng,Chang-Ling Zou,Luyan Sun. Quantum generative adversarial learning in a superconducting quantum circuit. , Science Advances  25 Jan 2019:.  

462.

W. Cai, J. Han, Feng Mei, Y. Xu, Y. Ma, X. Li, H. Wang, Y. P. Song, Zheng-Yuan Xue, Zhang-qi Yin, Suotang Jia, and Luyan Sun. Observation of Topological Magnon Insulator States in a Superconducting Circuit. , Phys. Rev. Lett. 123, 080501 – Published 20 August 2019.  

461.

Y. Ma Y. Xu X. Mu W. Cai L. Hu W. Wang X. Pan H. Wang Y. P. Song C.-L. Zou and L. Sun. Error-transparent operations on a logical qubit protected by quantum error correction. , arXiv:1909.06803 (2019).  

460.

Y.-H. Li, X. Han, Y. Cao, X. Yuan, Z.-P. Li, J.-Y. Guan, J. Yin, Q. Zhang, X. Ma, C.-Z. Peng, and J.-W. Pan. Quantum random number generation with uncharacterized laser and sunlight. , npj Quantum Information.  

459.

Y. Liu, X. Yuan, C. Wu, W. Zhang, J.-Y. Guan, J. Zhong, H. Li, M.-H. Li, C. Abella´n, M. W. Mitchell, S.-C. Shi, J. Fan, L. You, Z. Wang, X. Ma, Q. Zhang, and J.-W. Pan. Experimental measurement-dependent local bell test with human free will. , Phys. Rev. A.  

458.

H. Zhou, X. Yuan, and X. Ma. Unification of quantum resources in distributed scenarios. , Phys. Rev. A.  

457.

J. Ma, A. Hakande, X. Yuan, and X. Ma. Coherence as a resource for source-independent quantum random-number generation. , Phys. Rev. A.  

456.

M. Razavi, A. Leverrier, X. Ma, B. Qi, and Z. Yuan. Quantum key distribution and beyond: introduction. , J. Opt. Soc. Am. B.  

455.

Q. Zhao, G. Wang, X. Yuan, and X. Ma. Efficient and robust detection of multipartite greenberger-horne-zeilinger-like states. , Phys. Rev. A.  

454.

X. Yuan, Q. Zhao, D. Girolami, and X. Ma. Quantum coherence and intrinsic randomness. , Advanced Quantum Technologies.  

453.

Y. Zhou, Q. Zhao, X. Yuan, and X. Ma. Detecting multipartite entanglement structure with minimal resources. , npj Quantum Information.  

452.

Ma J, Zhou Y, Yuan X, et al. Operational interpretation of coherence in quantum key distribution. , Physical Review A, 99(6): 062325(2019).  

451.

You-Qi Nie, Hongyi Zhou, Jian-Yu Guan, Qiang Zhang, Xiongfeng Ma, Jun Zhang, and Jian-Wei Pan. Quantum Coherence Witness with Untrusted Measurement Devices. Phys. Rev. Lett., 123, 090502 (2019).  

450.

Yao Lu, Kuan Zhang, Shuaining Zhang, Wentao Chen, Yangchao Shen, Jialiang Zhang Jing-Ning Zhang, Kihwan Kim. Global Entangling Gates on Arbitrary Ion Qubits Through Multiple Motional Modes. .