Current

...
Qi-Bo Zeng
topological matter, theoretical condensed matter physics

...
Yukai Wu
Quantum Computing

...
Xiaofan Zhang
Computer Science

...
Peizhuo Wang
Machine learning, Bioinformatics

...
Xiaolu Su
Trapped Ion Quantum Computation

...
Weiting Wang
Superconducting Quantum Computation

...
Nian Wu
machine learning, DFT, MD

...
Chi Zhang
Trapped Ion Quantum Computation