Research Faculty

...
Li He
Associate Research Fellow

...
Yipu Song
Research Fellow
Superconducting quantum computation

...
Hongyi Zhang
Associate Research Fellow

...
Zichao Zhou
Associate Research Fellow

...
HaiYan Wang
Assistant Research Fellow

...
Lin Yao
Associate Research Fellow
Quantum Information

...
Yanqing Liu
Assistant Research Fellow

...
Yuanyuan Huang
Assistant Research Fellow

...
Binxiang Qi
Assistant Research Fellow