Publications

64.

Yan-Bin Yang, L.-M. Duan, and Yong Xu. Dynamical Weyl Points and 4D Weyl Nodal Rings in Cold Atomic Gases. arXiv:1801.08255 (2018).  

63.

Yi Huang, Tongcang Li, Zhang-qi Yin. Symmetry breaking dynamics of the finite-size Lipkin-Meshkov-Glick model near ground state. Phys. Rev. A 97, 012115 (2018), arXiv:1709.07657.  

62.

Tao Xin, Shilin Huang, Sirui Lu, Keren Li, Zhihuang Luo, Zhangqi Yin, Jun Li, Dawei Lu, Guilu Long, Bei Zeng. NMRCloudQ: A Quantum Cloud Experience on a Nuclear Magnetic Resonance Quantum Computer. Sci. Bull. 63, 17 (2018),arXiv:1710.03646.  

61.

Kang Cai, Zi-wen Pan, Rui-xia Wang, Dong Ruan, Zhang-qi Yin, Gui-lu Long. Single phonon source based on a giant acoustic nonlinear effect. arXiv:1711.06835.  

60.

Markus Grassl, Linghang Kong, Zhaohui Wei, Zhang-Qi Yin, Bei Zeng. Error-Correcting Codes for Qudit Amplitude Damping. for IEEE transactions on Information Theory, arXiv:1509.06829.  

59.

L. Hu, Y. C. Ma, Y. Xu, W. Wang, Y. Ma, K. Liu, Y. P. Song, M.-H. Yung, and L. Sun. Simulating molecular spectroscopy with circuit quantum electrodynamics. Science Bulletin 63, 293 (2018).  

58.

Y. Xu, W. Cai, Y. Ma, X. Mu, L. Hu, C. Tao, H. Wang, Y.P. Song, Z.Y. Xue, Z.Y. Yin, L. Sun. Single-Loop Realization of Arbitrary Nonadiabatic Holonomic Single-Qubit Quantum Gates in a Superconducting Circuit. Phys. Rev. Lett. 121, 110501 (2018).  

57.

T. Wang, Z. Zhang, L. Xiang, Z. Jia, P. Duan, W. Cai, Z. Gong, Z. Zong, M. Wu, J. Wu, L. Sun, Y. Yin, G. Guo. The experimental realization of high-fidelity `shortcut-to-adiabaticity' quantum gates in a superconducting Xmon qubit. New J. Phys. 20, 065003 (2018).  

56.

Z. Zhang, T. Wang, L. Xiang, Z. Jia, P. Duan, W. Cai, Z. Zhan, Z. Zong, J. Wu, L. Sun, Y. Yin, G. Guo. Experimental demonstration of work fluctuations along a shortcut to adiabaticity with a superconducting Xmon qubit. New J. Phys. 20, 085001 (2018).  

55.

L. Hu, Y. Ma, W. Cai, X. Mu, Y. Xu, W. Wang, Y. Wu, H. Wang, Y.P. Song, C.L. Zou, S. M. Girvin, L.M. Duan, L. Sun. Demonstration of quantum error correction and universal gate set on a binomial bosonic logical qubit. arXiv:1805.09072.  

54.

Q. Chen, Y.X. Liu, L. Sun, R.B. Wu. Tuning coupling between superconducting resonators with collective qubits. arXiv:1712.04357.  

53.

X. Li, Y. Ma, J. Han, T. Chen, Y. Xu, W. Cai, H. Wang, Y.P. Song, Z.Y. Xue, Y.Z. Yin, L. Sun. Perfect remote quantum state transfer in a superconducting qubit chain with parametrically tunable couplings. arXiv:1806.03886.  

52.

W. Wang, B. Yadin, Y. Ma, J. Ma, Y. Xu, L. Hu, H. Wang, Y.P. Song, M. Gu, L. Sun. Witnessing quantum resource conversion within deterministic quantum computation using one pure superconducting qubit. arXiv:1806.05543.  

51.

L. Hu, X. Mu, W. Cai, Y. Ma, Y. Xu, H. Wang, Y.P. Song, C.L. Zou, L. Sun. Experimental repetitive quantum channel simulation. arXiv:1807.07694.  

50.

L. Hu, S.H. Wu, W. Cai, Y. Ma, X. Mu, Y. Xu, H. Wang, Y.P. Song, D.L. Deng, C.L. Zou, L. Sun. Quantum generative adversarial learning in a superconducting quantum circuit. arXiv:1808.02893.  

49.

Andrew Smith, Yao Lu, Shuoming An, Xiang Zhang, Jing-Ning Zhang, Zongping Gong, H. T. Quan, Christopher Jarzynski, Kihwan Kim. Verification of the quantum nonequilibrium work relation in the presence of decoherence. New J. Phys., 20, 013008 (2018).  

48.

Xiang Zhang, Kuan Zhang, Yangchao Shen, Jingning Zhang, Man-Hong Yung, Jorge Casanova, Julen S. Pedernales, Lucas Lamata, Enrique Solano, Kihwan Kim. Experimental quantum simulation of fermion-antifermion scattering via boson exchange in a trapped ion. Nature Commun. 9, 195 (2018).  

47.

Yangchao Shen, Joonsuk Huh, Yao Lu, Junhua Zhang, Kuan Zhang, Shuaining Zhang, Kihwan Kim. Quantum optical emulation of molecular vibronic spectroscopy using a trapped-ion device. Chemical Science 9, 836 (2018).