Publications

8.

Simcha Korenblit, Dvir Kafri, Wess C. Campbell, Rajibul Islam, Emily E. Edwards, Zhe-Xuan Gong, Guin-Dar Lin, Luming Duan, Jungsang Kim, Kihwan Kim, Chris Monroe. Quantum simulation of spin models on an arbitrary lattice with trapped ions. New J. Phys. 14, 095024 (2012).  

7.

Chong Zu, Yuexuan Wang, Xiuying Chang, Zhaohui Wei, Shangyu Zhang, Luming Duan. Experimental demonstration of quantum gain in a zero-sum game. New Journal of Physics, Vol. 14, 033002, 2012.  

6.

W. L. Yang, Z. Q. Yin, Q. Chen, C. Y. Chen, M. Feng. Two-mode squeezing of distant nitrogen-vacancy-center ensembles by manipulating. Physical Review A, Vol. 85, 022324, 2012.  

4.

Mark Um, Xiang Zhang, Junhua Zhang, Ye Wang, Shen Yangchao, D.-L Deng, Lu-Ming Duan and Kihwan Kim. Certification of Random Numbers via Quantum Contextuality. .  

3.

Xiongfeng Ma. Quantum key distribution with delayed privacy amplication and its application to. .