Publications

11.

Zhu Cao, Qi Zhao, and Xiongfeng Ma. Performance of device-independent quantum key distribution. Physical Review A 94, 012319 (2016).  

10.

Zhu Cao, Zhen-Qiang Yin, and Zheng-Fu Han. Trustworthiness of measurement devices in round-robin differential-phase-shift quantum key distribution. Physical Review A 93, 022310 (2016).  

9.

Mark Um, Junhua Zhang, Dingshun Lv, Yao Lu, Shuoming An, Jing-Ning Zhang, Hyunchul Nha, M. S. Kim, Kihwan Kim. Phonon arithmetic in a trapped ion system. Nature Communications 7, 11410 (2016).  

8.

Shuoming An , Dingshun Lv , Adolfo del Campo & Kihwan Kim. Shortcuts to adiabaticity by counterdiabatic driving for trapped-ion displacement in phase space. NATURE COMMUNICATIONS 7:12999, 2016.  

7.

Yipu Song, Haonan Xiong, Wentao Jiang, Hongyi Zhang, Xiao Xue, Cheng Ma, Yulin Ma, Luyan Sun, Haiyan Wang, and Luming Duan. Coulomb Oscillations in a Gate-Controlled Few-Layer Graphene Quantum Dot. Nano Lett. 2016. DOI: 10.1021/acs.nanolett.6b02522.  

6.

Thai M. Hoang, Yue Ma, Jonghoon Ahn, Jaehoon Bang, F. Robicheaux, Zhang-Qi Yin, and Tongcang Li. Torsional Optomechanics of a Levitated Nonspherical Nanoparticle. Physical Review Letters 117, 123604(2016).  

5.

Jiajun Ma, Benjamin Yadin, Davide Girolami, Vlatko Vedral, and Mile Gu. Converting Coherence to Quantum Correlations. Physical Review Letters 116, 160407 (2016).  

4.

P.-Y. Hou, Y.-Y. Huang, X.-X. Yuan, X.-Y. Chang, C. Zu, L. He & L.-M. Duan. Quantum teleportation from light beams to vibrational states of a macroscopic diamond. Nature Communications 7: 11736 (2016).  

3.

A. Hamma, S. M. Giampaolo, F. Illuminati. Mutual information and spontaneous symmetry breaking. Phys. Rev. A 93, 012303 (2016).  

2.

Zhu Cao ,Hongyi Zhou ,Xiao Yuan, Xiongfeng Ma. Source-Independent Quantum Random Number Generation. Physical Review X, 2016, 6(1):011020-1-011020-11.  

1.

Tongzang Li, Zhangqi Yin. Quantum superposition, entanglement, and state teleportation of a microorganism on an electromechanical oscillator. Science Bulletin, pp.163-171, 61(2), 2016.