Publications

71.

W. Wang, L. Hu, Y. Xu, K. Liu, Y. Ma, S-B. Zheng, R. Vijay, Y. P. Song, L.M. Duan, and L. Sun. Converting quasiclassical states into arbitrary Fock state superpositions in a superconducting circuit. Physical Review Letters 118, 223604,2017.  

70.

Yaowen Hu, Chuting Ji, Xiaoxu Wang, Jinrong Huo, Qing Liu, Yipu Song. The structural, magnetic and optical properties of TMn@(ZnO)42 (TM = Fe, Co and Ni) hetero-nanostructure. Scientific Reports 7, 16485,2017.  

69.

Haonan Xiong, Wentao Jiang, Yipu Song and Luming Duan. Bound state properties of ABC-stacked trilayer graphene quantum dots. Journal of Physics Condensed Matter An Institute of Physics Journal, 29, 215002,2017.  

68.

Yaowen Hu, Yipu Song, and Luming Duan. Quantum interface between a transmon qubit and spins of nitrogen-vacancy centers. Physical Review A, 96, 062301,2017.  

67.

Andrew Smith, Yao Lu, Shuoming An, Xiang Zhang, Jing-Ning Zhang, Zongping Gong, H. T. Quan, Christopher Jarzynski, Kihwan Kim. Verification of the quantum nonequilibrium work relation in the presence of decoherence. New Journal of Physics, 20(1),August,2017.  

66.

Ye Wang, Mark Um, Junhua Zhang, Shuoming An, Ming Lyu, Jing -Ning Zhang, L.-M. Duan, Dahyun Yum and Kihwan Kim. Single-qubit quantum memory exceeding 10-minute coherence time. Nature Photonics 11, 646,2017.  

65.

Haoqiang Fan, Hao Su, Leonidas J. Guibas. A Point Set Generation Network for 3D Object Reconstruction from a Single Image. CVPR 2017.  

64.

Jiyong Park, Yao Lu, Jaehak Lee, Yangchao Shen, Kuan Zhang, Shuaining Zhang, Muhammad Suhail Zubairy, Kihwan Kim, and Hyunchul Nha. Revealing nonclassicality beyond Gaussian states via a single marginal distribution. Proceedings of the National Academy of Sciences , 114, 891,2017.  

63.

You Zhou, Qi Zhao, Xiao Yuan and Xiongfeng Ma. Polynomial measure of coherence. New Journal of Physics, vol. 19, no. 12, pp. 123033, 2017.  

62.

Qi-Chao Sun, Ya-Li Mao, Yang-Fan Jiang, Qi Zhao, Si-Jing Chen, Wei Zhang, Wei-Jun Zhang, Xiao Jiang, Teng-Yun Chen, Li-Xing You, Li Li, Yi-Dong Huang, Xian-Feng Chen, Zhen Wang, Xiongfeng Ma, Qiang Zhang, and Jian-Wei Pan. Entanglement swapping with independent sources over an optical-fiber network. Physical Review A, vol. 95, pp. 032306, March 2017.  

61.

Zhen Zhang, Qi Zhao, Mohsen Razavi, and Xiongfeng Ma. Improved key-rate bounds for practical decoy-state quantum-key-distribution systems. Physical Review A, vol. 95, pp. 012333, January 2017.  

60.

Cheng Wu, Bing Bai, Yang Liu, Xiaoming Zhang, Meng Yang, Yuan Cao, Jianfeng Wang, Shaohua Zhang, Hongyan Zhou, Xiheng Shi, Xiongfeng Ma, Ji-Gang Ren, Jun Zhang, Cheng-Zhi Peng, Jingyun Fan, Qiang Zhang, and Jian-Wei Pan. Random number generation with cosmic photons. Physical Review Letters 118, pp. 140402, April 2017.  

59.

Hua-Lei Yin, Wei-Long Wang, Yan-Lin Tang, Qi Zhao, Hui Liu, Xiang-Xiang Sun, Wei-Jun Zhang, Hao Li, Ittoop Vergheese Puthoor, Li-Xing You, Erika Andersson, Zhen Wang, Yang Liu, Xiao Jiang, Xiongfeng Ma, Qiang Zhang, Marcos Curty, Teng-Yun Chen, and Jian-. Experimental measurement-device-independent quantum digital signatures over a metropolitan network. Physical Review A, vol. 95, pp. 042338, April 2017.  

58.

He-Liang Huang, Qi Zhao, Xiongfeng Ma, Chang Liu, Zu-En Su, Xi-Lin Wang, Li Li, Nai-Le Liu, Barry C. Sanders, Chao-Yang Lu, and Jian-Wei Pan. Experimental blind quantum computing for a classical client. Physical Review Letters 119, pp. 050503, Aug 2017.  

57.

Sheng-Kai Liao, Jin Lin, Ji-Gang Ren, Wei-Yue Liu, Jia Qiang, Juan Yin, Yang Li , Qi Shen, Liang Zhang, Xue-Feng Liang, Hai-Lin Yong, Feng-Zhi Li, Ya-Yun Yin , Yuan Cao, Wen-Qi Cai , Wen-Zhuo Zhang, Jian-Jun Jia, Jin-Cai Wu, Xiao-Wen Chen , Shan-Cong Zh. Space-to-Ground Quantum Key Distribution Using a Small-Sized Payload on Tiangong-2 Space Lab. [J]. Chinese Physics Letters, 34(9):090302, 2017.  

56.

Xiao Yuan, Ge Bai, Tianyi Peng, and Xiongfeng Ma. Quantum uncertainty relation using coherence. Physical Review A ,96,032313 ,September 11,2017.  

55.

Bates Daniel J. Newell Andrew J. Niemerg Matthew E.. Decoupling highly structured polynomial systems. JOURNAL OF SYMBOLIC COMPUTATION,vol.79,SI ,pp.508-515,3 ,MAR-APR 2017.  

54.

F. Wang, Y.-Y. Huang, Z.-Y. Zhang, C. Zu, P.-Y. Hou, X.-X. Yuan, W.-B. Wang, W.-G. Zhang, L. He, X.-Y. Chang, and L.-M. Duan. Room-temperature storage of quantum entanglement using decoherence-free subspace in a solid-state spin system. Physical Review B 96, 134314 , DOI: 10.1103/PhysRevB.96.134314,2017.