Publications

413.

H Yang, T Tian, L Qiu, H Liang, Y Yang, CB Dag, A Chu, Y Xu, Y Liu, .... Observation of Dynamical Quantum Phase Transition in Antiferromagnetic Spinor Bose-Einstein Condensates. , Bulletin of the American Physical Society.  

412.

Q Mei, M Cai, B Li, J Wang, Y Xu, X Zhang, Z Zhou, L Duan. A versatile platform for segmented blade trap. , Bulletin of the American Physical Society.  

411.

C Li, C Wei, N Jiang, S Zhang, Y Pu, L Duan. Entanglement State Transfer Between the Random Access Quantum Memories. , Bulletin of the American Physical Society.  

410.
409.

C Ma, Z Wang, Y Wu, Z Bao, Y Song, H Zhang, L Duan. Four-spin cross relaxation in a hybrid quantum device. , Physical Review A 100 (1), 012322.  

408.

HX Yang, T Tian, YB Yang, LY Qiu, HY Liang, AJ Chu, CB Dağ, Y Xu, .... Observation of dynamical quantum phase transitions in a spinor condensate. , Physical Review A 100 (1), 013622.  

407.

W Wang, Y Wu, Y Ma, W Cai, L Hu, X Mu, Y Xu, ZJ Chen, H Wang, C.-L. Zou, L.-M. Duan & L. Sun. Heisenberg-limited single-mode quantum metrology in a superconducting circuit. , Nature communications 10 (1), 1-6.  

406.

YB Yang, K Li, LM Duan, Y Xu. Type-II quadrupole topological insulators. , arXiv preprint arXiv:1910.04151.  

405.

C Li, Y Wu, W Chang, S Zhang, Y Pu, N Jiang, L Duan. High dimensional entanglement between a photon and a multiplexed atomic quantum memory. , arXiv preprint arXiv:1911.10746.  

404.

C Li, N Jiang, Y Wu, W Chang, Y Pu, S Zhang, L Duan. Quantum Communication between Multiplexed Atomic Quantum Memories. , arXiv preprint arXiv:1909.02185.  

403.

W Chang, C Li, YK Wu, N Jiang, S Zhang, YF Pu, XY Chang, LM Duan. Long-distance entanglement between a multiplexed quantum memory and a telecom photon. , Physical Review X 9 (4), 041033.  

402.

L.-K. Chen, Z.-D. Li, X.-C. Yao, M. Huang, W. Li, H. Lu, X. Yuan, Y.-B. Zhang, X. Jiang, C.-Z. Peng, L. Li, N.-L. Liu, X. Ma, C.-Y. Lu, Y.-A. Chen, and J.-W. Pan. Observation of ten-photon entanglement using thin bib3o6 crystals. , Optica, vol. 4, no. 1, pp. 77–83, Jan 2017.  

401.

Yangchao Shen, Xiang Zhang, Shuaining Zhang, Jing-Ning Zhang, Man-Hong Yung, and Kihwan Kim. Quantum implementation of the unitary coupled cluster for simulating molecular electronic structure. Physical Review A 95, 020501(R), 2017.  

400.

Yan-Bin Yang, L.-M. Duan, and Yong Xu. Dynamical Weyl Points and 4D Weyl Nodal Rings in Cold Atomic Gases. arXiv:1801.08255 (2018).  

399.

Yi Huang, Tongcang Li, Zhang-qi Yin. Symmetry breaking dynamics of the finite-size Lipkin-Meshkov-Glick model near ground state. Phys. Rev. A 97, 012115 (2018), arXiv:1709.07657.  

398.

Tao Xin, Shilin Huang, Sirui Lu, Keren Li, Zhihuang Luo, Zhangqi Yin, Jun Li, Dawei Lu, Guilu Long, Bei Zeng. NMRCloudQ: A Quantum Cloud Experience on a Nuclear Magnetic Resonance Quantum Computer. Sci. Bull. 63, 17 (2018),arXiv:1710.03646.  

397.

Kang Cai, Zi-wen Pan, Rui-xia Wang, Dong Ruan, Zhang-qi Yin, Gui-lu Long. Single phonon source based on a giant acoustic nonlinear effect. arXiv:1711.06835.  

396.

Markus Grassl, Linghang Kong, Zhaohui Wei, Zhang-Qi Yin, Bei Zeng. Error-Correcting Codes for Qudit Amplitude Damping. for IEEE transactions on Information Theory, arXiv:1509.06829.