Publications

370.

Y.-Y. Huang, Y.-K. Wu, F. Wang, P.-Y. Hou, W.-B. Wang, W.-G. Zhang, W.-Q. Lian, Y.-Q. Liu, H.-Y. Wang, H.-Y. Zhang, L. He, X.-Y. Chang, Y. Xu, L.-M. Duan. Experimental realization of robust geometric quantum gates with solid-state spins. , publication in PRL.  

369.

Yi Huang, Tongcang Li, Zhang-qi Yin. Symmetry breaking dynamics of the finite-size Lipkin-Meshkov-Glick model near ground state. , Phys. Rev. A 97, 012115 (2018).  

368.

Tao Xin, Shilin Huang, Sirui Lu, Keren Li, Zhihuang Luo, Zhangqi Yin, Jun Li, Dawei Lu, Guilu Long, Bei Zeng. NMRCloudQ: A Quantum Cloud Experience on a Nuclear Magnetic Resonance Quantum Computer. , Sci. Bull. 63, 17 (2018).  

367.

Kang Cai, Zi-wen Pan, Rui-xia Wang, Dong Ruan, Zhang-qi Yin, Gui-lu Long. Single phonon source based on a giant polariton nonlinear effect. , Optics Letters 43, 1163 (2018).  

366.

Markus Grassl, Linghang Kong, Zhaohui Wei, Zhang-Qi Yin, Bei Zeng. Quantum Error-Correcting Codes for Qudit Amplitude Damping. , IEEE transactions on Information Theory 64, 4674 (2018).  

365.

Ke-Wen Xiao, Lei-Ming Zhou, Zhangqi Yin, and Nan Zhao. Detection of Magnetic Field Gradient and Single Spin using Optically Levitated Nano-Particle in Vacuum. , Commun. Theor. Phys. 70, 97 (2018).  

364.

Andrew Smith, Yao Lu, Shuoming An, Xiang Zhang, Jing-Ning Zhang, Zongping Gong, H. T. Quan, Christopher Jarzynski, Kihwan Kim. Verification of the quantum nonequilibrium work relation in the presence of decoherence. , New J. Phys. 20, 013008 (2018).  

363.

Xiang Zhang, Kuan Zhang, Yangchao Shen, Jing-Ning Zhang, Man-Hong Yung, Jorge Casanova, Julen S. Pedernales, Lucas Lamata, Enrique Solano, Kihwan Kim. Experimental quantum simulation of fermion-antifermion scattering via boson exchange in a trapped ion. , Nat. Commun. 9, 195 (2018).  

362.

Dingshun Lv, Shuoming An, Zhenyu Liu, Jing-Ning Zhang, Julen S. Pedernales, Lucas Lamata, Enrique Solano, and Kihwan Kim. Quantum Simulation of the Quantum Rabi Model in a Trapped Ion. , Phys. Rev. X 8, 021027 (2018).  

361.

Yulin Ma, Tianqi Cai, Xiyue Han, Yaowen Hu, Hongyi Zhang, Haiyan Wang, Luyan Sun, Yipu Song, and Luming Duan. Andreev bound states in a few-electron quantum dot coupled to superconductors. , Phys. Rev. B.  

360.

M.-H. Li, C. Wu, Y. Zhang, W.-Z. Liu, B. Bai, Y. Liu, W. Zhang, Q. Zhao, H. Li, Z. Wang, L. You, W. J. Munro, J. Yin, J. Zhang, C.-Z. Peng, X. Ma, Q. Zhang, J. Fan, and J.-W. Pan. Test of local realism into the past without detection and locality loopholes. , Phys. Rev. Lett., vol. 121, p. 080404, Aug 2018.  

359.

H. Lu, Q. Zhao, Z.-D. Li, X.-F. Yin, X. Yuan, J.-C. Hung, L.-K. Chen, L. Li, N.-L. Liu, C.-Z. Peng, Y.-C. Liang, X. Ma, Y.-A. Chen, and J.-W. Pan. Entanglement structure: Entanglement partitioning in multipartite systems and its experimental detection using optimizable witnesses. , Phys. Rev. X, vol. 8, p. 021072, Jun 2018.  

358.

Q. Zhao, Y. Liu, X. Yuan, E. Chitambar, and X. Ma. One-shot coherence dilution. , Phys. Rev. Lett., vol. 120, p. 070403, Feb 2018.  

357.

X. Yuan, H. Zhou, M. Gu, and X. Ma. Unification of nonclassicality measures in interferometry. , Phys. Rev. A, vol. 97, p. 012331, Jan 2018.  

356.

Y.P. Song, Y.W. Hu. Quantum interference in InAs/InAlAs core-shell nanowires. , Appl. Phys.Lett. 113,143104 (2018).  

355.

Y. Liu, X. Yuan, M.-H. Li, W. Zhang, Q. Zhao, J. Zhong, Y. Cao, Y.-H. Li, L.-K. Chen, H. Li, T. Peng, Y.-A. Chen, C.-Z. Peng, S.-C. Shi, Z. Wang, L. You, X. Ma, J. Fan, Q. Zhang, and J.-W. Pan. High-speed device-independent quantum random number generation without a detection loophole. , Phys. Rev. Lett., vol. 120, p. 010503, Jan 2018.  

354.

L. Hu, X. Mu, W. Cai, Y. Ma, Y. Xu, H. Wang, Y. Song, C.-L. Zou, and L. Sun. Experimental repetitive quantum channel simulation. , Sci. Bull. 63, 1551 (2018).  

353.

Y. Xu, W. Cai, Y. Ma, X. Mu, L. Hu, T. Chen, H. Wang, Y. P. Song, Z.-Y. Xue, Z.-Q. Yin, and L. Sun. Single- loop realization of arbitrary nonadiabatic holonomic single-qubit quantum gates in a superconducting circuit. , Phys. Rev. Lett. 121, 110501 (2018).