Publications

287.

Guangxiang Zhu, Wenxuan Deng, Hailin Hu, Rui Ma, Sai Zhang, Jinglin Yang, Jian Peng, Tommy Kaplan, Jianyang Zeng. GEM: A manifold learning based framework for reconstructing spatial organizations of chromosomes. Nucleic Acids Research. Minor revision. 2017.  

286.

Zhenhai Du, Hui Zheng, Bo Huang, Rui Ma, Jingyi Wu, Xianglin Zhang, Jing He, Yunlong Xiang, Qiujun Wang, Yuanyuan Li, Jing Ma, Xu Zhang, Ke Zhang, Yang Wang, Michael Q. Zhang, Juntao Gao, Jesse R. Dixon, Xiaowo Wang, Jianyang Zeng, Wei Xie. Allelic reprogramming of 3D chromatin architecture during early mammalian development. Nature. 12;547(7662):232-235,July 2017.  

285.

Sai Zhang, Hailin Hu, Tao Jiang, Lei Zhang, and Jianyang Zeng. TITER: Predicting translation initiation sites by deep learning. ISMB/ECCB. Bioinformatics,vol.33,14,pp.I234-I242,2017.  

284.

Dapeng Xiong, Jianyang Zeng, Haipeng Gong. A deep learning framework for improving long-range residue-residue contact prediction using a hierarchical strategy. Bioinformatics, Volume 33, Issue 17, pp.2675–2683, September 1st 2017.  

283.

Sai Zhang, Hailin Hu, Jingtian Zhou, Xuan He, Tao Jiang, Jianyang Zeng. Analysis of ribosome stalling and translation elongation dynamics by deep learning. Cell Systems 5, pp.212–220, September 27, 2017.  

282.

Yunan Luo, Xinbin Zhao, Jingtian Zhou, Jinling Yang, Yanqing Zhang, Wenhua Kuang, Jian Peng, Ligong Chen, Jianyang Zeng. A Network Integration Approach for Drug-Target Interaction Prediction and Computational Drug Repositioning from Heterogeneous Information. RECOMB 2017.  

281.

Sai Zhang, Muxuan Liang, Zhongjun Zhou, Chen Zhang, Ning Chen, Ting Chen and Jianyang Zeng. Elastic Restricted Boltzmann Machines for Cancer Data Analysis. Quant Biol 5, pp.159-172,2017.  

280.

Shengyan Liu, Tongcang Li, Zhang-qi Yin. Coupling the librational and translational motion of a levitated nano-particle with an optical cavity. Journal of the Optical Society of America B 34, C8 ,2017.  

279.

Zhang-Qi Yin, Tongcang Li. Bringing quantum mechanics to life: from Schrödinger's cat to Schrödinger 's microbe. Contemporary Physics 58, 119,2017.  

278.

Guanzhong Wang, Mingming Zhao, Yingchun Qin, Zhangqi Yin, Xiaoshun Jiang, and Min Xiao. Demonstration of an ultra-low threshold phonon laser with coupled microtoroid resonators in vacuum. Photonics Research 5, 73 ,2017.  

277.

Xu Yong, Duan L-M. Unconventional quantum Hall effects in two-dimensional massive spin-1 fermion systems. PHYSICAL REVIEW B,vol.96,15,155301,OCT 2 2017.  

276.

Tongcang Li; Hoang, T.M.; Yue Ma; Ming Gong; Jonghoon Ahn; Jaehoon Bang; Zhang-Qi Yin. Torsional optomechanics and quantum simulation with a levitated nanodiamond. Proceedings of 2017 Conference on Lasers and Electro-Optics(CLEO 2017), vol.2017-January, pp.1-2, October 25, 2017,.  

275.

Garner Andrew J. P. Thompson Jayne, Vedral Vlatko, Gu Mile. Thermodynamics of complexity and pattern manipulation. Physical Review E, v 95, n 4, April 24, 2017.  

274.

Cai Kang, Wang RuiXia, Yin ZhangQi, Long GuiLuKang Cai , RuiXia Wang, ZhangQi Yin, and GuiLu Long. Second-order magnetic field gradient-induced strong coupling between nitrogen-vacancy centers and a mechanical oscillator. Science China: Physics, Mechanics and Astronomy, v 60, n 7, July 1, 2017.  

273.

Rui-xia Wang, Kang Cai, Zhang-qi Yin, and Gui-lu Long. Quantum non-demolish measurement of a single phonon state with nitrogen-vacancy centers ensemble. Optics Express, , 25 (24) :30149-30161, 2017.  

272.

Garner Andrew J. P. Liu Qing, Thompson Jayne, Vedral Vlatko, Gu Mile. Provably unbounded memory advantage in stochastic simulation using quantum mechanics. New Journal of Physics, v 19, n 10, October 11, 2017.  

271.

Jiayuan Mao, Tete Xiao, Yuning Jiang, Zhimin Cao. What Can Help Pedestrian Detection?. 30TH IEEE CONFERENCE ON COMPUTER VISION AND PATTERN RECOGNITION (CVPR 2017) ,IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition,pp.6034-6043,2017.  

270.

Zhu Huangjun, Ma Zhihao, Cao Zhu, Fei Shao-Ming, Vedral Vlatko. Operational one-to-one mapping between coherence and entanglement measures. Physical Review A, v 96, n 3, September 11, 2017.