Publications

112.

Dong-Ling Deng , Sheng-Tao Wang , Kai Sun , Lu-Ming Duan. Probe knots and Hopf insulators with ultracold atoms. APS DAMOP 2015, June 9-11, Columbus, Ohio, USA.  

111.

Nan Zhao, Zhang-qi Yin. Room Temperature Ultra-sensitive Mass Spectrometer via Dynamic Decoupling. Phys. Rev. A 90, 042118 (2014).  

110.

Jian Zhou, Yong Hu, Zhang-qi Yin, Z. D. Wang, Shi-Liang Zhu, and Zheng-Yuan Xue. High Fidelity Quantum State Transfer In Electromechanical System with Intermedia. Sci. Rep.4, 6237; DOI:10.1038/srep06237 (2014)..  

109.

C Zu, WB Wang, L He, WG Zhang, CY Dai, F Wang, LM Duan. Experimental Realization of Universal Geometric Quantum Gates with Solid-state S. Nature 514 (7520), pp.72-75 (2014)..  

108.

J Ma, X Yuan, X Chang, P Hou, C Zu, L Duan. Experimental Observation of Entanglement Duality for Identical Particles. New J. Phys. 16 083011 (2014)..  

107.

Chao Shen, Zhen Zhang, Luming Duan. Scalable Implementation of Boson Sampling with Trapped Ions. Phys. Rev. Lett. 112, 050504 (2014).  

106.

Sheng-Tao Wang, Dong-Ling Deng, Lu-Ming Duan. Probe of Three-Dimensional Chiral Topological Insulators in an Optical Lattice. Phys. Rev. Lett. 113, 033002 (2014).  

105.

DL Deng, ST Wang, LM Duan. Direct Probe of Topological Order for Cold Atoms. Physical Review A 90 (4), R041601 (2014).  

104.

Z Zhang, LM Duan. Quantum Metrology with Dicke Squeezed States. New Journal of Physics 16 (10), 103037 (2014).  

103.

DL Deng, ST Wang, LM Duan. Systematic construction of tight-binding Hamiltonians for Topological Insulators. Physical Review B 89 (7), 075126 (2014).  

102.

Chao Shen, Luming Duan. High Fidelity Quantum Gates for Trapped Ions under Micromotion. Phys. Rev. A 90, 022332 (2014).  

101.

Yang Y, Chiribella G, Adesso G. Certifying Quantumness: Benchmarks for the Optimal Processing of Generalized Coh. Physical Review A, 2014, 90(4): 042319.  

100.

Chiribella G, Yang Y. Optimal Asymptotic Cloning Machines. New Journal of Physics, 2014, 16(6): 063005.  

99.

Y Tang, H Yin, S Chen, Y Liu, W Zhang, X Jiang, L Zhang, J Wang, L You, J Guan, D Yang, Z Wang, H Liang, Z Zhang, N Zhou, X Ma, T Chen, Q Zhang, J Pan. Measurement-Device-Independent Quantum Key Distribution over 200 km. Phys. Rev. Lett. 113, 190501 (2014).  

98.

Y Tang, H Yin, S Chen, Y Liu, W Zhang, X Jiang, L Zhang, J Wang, L You, J Guan, D Yang, Z Wang, H Liang, Z Zhang, N Zhou, X Ma, T Chen, Q Zhang, J Pan. Field Test of Measurement-Device-Independent Quantum Key Distribution. IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, 21, 1, 1077-260X (2014).  

97.

Qi-Chao Sun, Wei-Long Wang, Yang Liu, Fei Zhou, Jason S. Pelc, M. M. Fejer, Cheng-Zhi Peng,Xianfeng Chen, Xiongfeng Ma, Qiang Zhang and Jian-Wei Pan. Experimental Passive Decoystate Quantum Key Distribution. Laser Phys. Lett. 11 085202 (2014).  

96.

P. Xu, X. Yuan, L.-K. Chen, H. Lu, X.-C. Yao, Xiongfeng Ma, Y.-A. Chen, J.-W. Pan. Implementation of a Measurement-Device-Independent Entanglement Witness. Phys. Rev. Lett. 112, 140506 (2014).  

95.

C. Panayi, M. Razavi, Xiongfeng Ma, N. Lutkenhaus. Memory-assisted Measurement-device Independent Quantum Key Distribution. New J. Phys. 16, 043005 (2014).