Publications

485.
484.

S. Zhao, P. Zeng, W.-F. Cao, X.-Y. Xu, Y.-Z. Zhen, X. Ma, L. Li, N.-L. Liu, and K. Chen. Phase-matching quantum cryptographic conferencing. , Phys. Rev. Applied.  

483.

Mu Qiao, Ye Wang, Zhengyang Cai, Botao Du, Pengfei Wang, Chunyang Luan, Wentao Chen, Heung-Ryoul Noh, and Kihwan Kim. Double-electromagnetically-induced-transparency ground-state cooling of stationary two-dimensional ion crystals. , Phys. Rev. Lett..  

482.

Pengfei Wang, Chun-Yang Luan, Mu Qiao, Mark Um, Junhua Zhang, Ye Wang, Xiao Yuan, Mile Gu, Jingning Zhang, Kihwan Kim. Single ion-qubit exceeding one hour coherence time. , Nature Communications.  

481.

Wang, Ye; Qiao, Mu; Cai, Zhengyang; Jin, Naijun; Wang, Pengfei; Chen, Wentao; Luan, Chunyang; Wang, Haiyan; Song, Yipu; Yum, Dahyun; Kim, Kihwan. Coherently Manipulated 2D Ion Crystal in a Monolithic Paul Trap. , Advanced Quantum Technology.  

480.

Um, Mark; Zhao, Qi; Zhang, Junhua; Wang, Pengfei; Wang, Ye; Qiao, Mu; Zhou, Hongyi; Ma, Xiongfeng; Kim, Kihwan. Randomness expansion secured by quantum contextuality. , Physical Review Applied.  

479.

Zhang, JingNing; Kim, Kihwan; Arrazola, Inigo; Casanova, Jorge; Lamata, Lucas; Solano, Enrique. Probabilistic eigensolver with a trapped-ion quantum processor. , Physical Review A.  

478.

Zhang, Shuaining; Lu, Yao; Zhang, Kuan; Chen, Wentao; Li, Ying; Zhang, Jing-Ning; Kim, Kihwan. Error-mitigated quantum gates exceeding physical fidelities in a trapped-ion system. , NATURE COMMUNICATIONS.  

477.

Y. H. Zhang, P. L. Zheng, Y. Zhang, and D. L. Deng. Topological Quantum Compiling with Reinforcement Learning. , Phys. Rev. Lett. 125,170501 (2020).  

476.

X. Wang, H. Zhang, W. G. Zhang, X. L. Ouyang, X. Z. Huang, Y. F. Yu, Y. Q. Liu, X. Y. Chang, D. L. Deng, and L. M. Duan. Entangling Nuclear Spins by Dissipation in a Solid-state System. , Phys. Rev. A.  

475.

Lu, Sirui; Duan, L-M; Deng, Dong-Ling. Quantum adversarial machine learning. , PHYSICAL REVIEW RESEARC.  

474.

Wu, Yukai; Duan, L-M; Deng, Dong-Ling. Artificial neural network based computation for out-of-time-ordered correlators. , PHYSICAL REVIEW B.  

473.

Huang, Xianzhi; Ouyang, Xiaolong; Lian, Wenqian; Zhang, Wengang; Wang, Xin; Zhang, Huili; Yu, Yefei; He, Li; Liu, Yanqing; Chang, Xiuying; Deng, Dong-Ling; Duan, Luming. Experimental test of Leggett's inequalities with solid-state spins. , PHYSICAL REVIEW A.  

472.
471.

Zhiling Wang, Yukai Wu, Zenghui Bao, Tianqi Cai, Hongyi Zhang, Yipu Song, Luming Duan. A genuine quantum router in microwave regime. .  

470.

Lin, Lijinzhi; Wei, Zhaohui. Testing the Structure of Multipartite Entanglement with Hardy's Nonlocality. , arXiv:2001.02143v1.  

469.

Wei, Zhaohui; Sikora, Jamie. Device-independent dimension test in a multiparty Bell experiment. , NEW JOURNAL OF PHYSICS.