Academic Visit

No. Participating Students Host/Conference Date
7 Tian Tian Ecole Normale Superieur, Paris 2014-10-24-2015-04-30
6 Zhu Cao, Hongyi Zhou Training in Hefei 2014-10-17-2014-10-19
5 Xun Gao University of Basque Country, Span 2014-09-14-2014-09-20
4 Xun Gao University of Technology, Sydney Australia 2014-08-24-2014-08-30
3 Qi Zhao University of Toronto, Canada 2014-07-23-2014-08-31
2 Chong Zu University of Michigan, USA 2014-04-15-2014-04-25
1 Yunfei Pu University of Michigan, USA 2014-03-11-2014-05-04