Conferences

No. Participating Students Host/Conference Date
12 Pengfei Wang CPS Fall Meeting 2019 2019-09-19-2019-09-22
11 Wei Chang, Chang Li, Zidu Liu The International Conference on Emerging Quantum Technology 2019-09-15-2019-09-20
10 Wentao Chen, Shuaining Zhang, Wengang Zhang, Chang Li, Wei Chang, Xiaolong Ouyang, Yao Lu, Zidu Liu The International Conference on Emerging Quantum Technology 2019-09-15-2019-09-20
9 Wentao Chen Qion 2019 2019-09-01-2019-09-06
8 Mark Um 19th Asian Quantum Information Science Conference 2019-08-19-2019-08-23
7 Yue Jiang, Minglei Cai, Rui Yao, Weixuan Guo, Mingming Cao, Zhichao Mao, Shuaining Zhang, Yao lu, Pengfei Wang, Quanxin Mei, Wending Zhao The North American Conference on Trapped Ions 2019-07-22-2019-07-26
6 Wenqian Lian, Wengang Zhang, Huili Zhang, Yefei Yu, Xianzhi Huang V INTERNATIONAL CONFERENCE ON QUANTUM TECHNOLOGIES 2019-07-15-2019-07-19
5 Xingjian Zhang Quantum Information 2019-06-22-2019-07-14
4 Mu Qiao, Quanxin Mei, Wending Zhao, Haoxiang Yang, Wei Chang, Chang Li DAMOP 2019 2019-05-27-2019-05-31
3 Tian Tian Atomtronics 2019-05-04-2019-05-19
2 Yanbin Yang, Liyuan Qiu, Xiyue Han, Weizhou Cai, Yuwei Ma, Tianqi Cai, Zhiling Wang, Xuegang Li, Xiaoxuan Pan APS March Meeting 2019 2019-03-03-2019-03-09
1 Mu Qiao, Mark Um Asia-Pacific Workshop on Trapped Quantum Systems 2019-02-21-2019-02-23