Academic Visit

No. Participating Students Host/Conference Date
6 Jiajun Ma Nanyang Technological University, Singapore 2016-10-28-2016-11-16
5 Xiao Yuan Freie Universität Berlin 2016-09-26-2016-10-01
4 Xiao Yuan, Qi Zhao National Cheng Kung University 2016-08-28-2016-09-02
3 Hongyi Zhou University of Leeds 2016-07-11-2016-07-30
2 Xun Gao Southern University of Science and Technology 2016-01-22-2016-01-29
1 Chong Zu University of California-Berkeley 2016-01-18-2016-01-24