Conferences

No. Participating Students Host/Conference Date
6 Zhen Zhang,Qi Zhao,Hongyi Zhou,Zhu Cao,Xiao Yuan,Jiajun Ma QCMC 2014,Hefei 2014-11-02-2014-11-06
5 Zhu Cao, Zhen Zhang, Xiao Yuan 2014 QCrypt, Paris 2014-09-01-2014-09-05
4 Yuxiang Yang AQIS2014,Tokyo 2014-08-19-2014-08-25
3 Junhua Zhang 2014 ICAP, USA 2014-08-02-2014-08-09
2 Weibin Wang, Ke Liu, Yuanyuan Huang, Haoxiang Yang, Jiajun Ma, Nan Jiang, Yunfei Pu, Panyu Hou, Mark UM, Kuan Zhang, Yangchao Shen, Dingshun Lv, Ye Wang, Shuoming Zhang, Xiang Zhang DAMOP2014, USA 2014-05-31-2014-06-07
1 Yuxiang Yang Barcelona 2014 QIP 2014-02-01-2014-02-08