Conferences

No. Participating Students Host/Conference Date
3 Xiao Yuan TQC 2016 2016-09-26-2016-10-01
2 Yanbin Yang, Yao Lu, Shuaining Zhang, Zhenyu Liu, Junhua Zhang, Um Mark, Shuoming An ICAP 2016 2016-07-21-2016-07-30
1 Weiting Wang, Yuan Xu, Ke Liu, Jiaxiu Han, Ling Hu APS March Meeting 2016 2016-03-13-2016-03-19