Conferences

No. Participating Students Host/Conference Date
5 Um Mark AQIS 2015 2015-08-24-2015-08-30
4 Shuoming An, Dingshun Lv, Ye Wang, Weibin Wang, Yangchao Shen, Junhua Zhang, Kuan Zhang, Shuaining Zhang, Yao Lu DAMOP 2015 2015-06-08-2015-06-12
3 Xiaobin Zao QUPON 2015 2015-05-16-2015-05-23
2 Xiang Zhang QS 2015, Span 2015-02-22-2015-01-27
1 Rui Chao QIP 2015 2015-01-11-2015-01-16