Conferences

No. Participating Students Host/Conference Date
9 Yao Lu,Wentao Chen,Mu Qiao,Shuaining Zhang,Minglei Cai,Quanxin Mei,Yue Jiang,Wending Zhao The Fifth European Conference on Trapped Ions (ECIT) 2018-11-17-2018-11-23
8 Pengfei Wang,Shuaining Zhang 第十八届全国量子光学学术会议 2018-10-26-2018-10-29
7 Yao Lu Singapore-China Physics Fronier Symposium 2018-09-24-2018-09-27
6 Wentao Chen, Mu Qiao CPS Fall Meeting 2018-09-13-2018-09-16
5 Haiyu Liang, Yanbin Yang ICAP 2018 2018-07-21-2018-07-28
4 Xianzhi Huang, Yefei Yu, Wenqian Lian, Huili Zhang, Wengang Zhang, Xiaolong Ouyang, Zidu Liu Crystal defects for qubits, sigle photon emitters and nanosensors会议 2018-07-09-2018-07-12
3 Kuan Zhang The 8th International Symposium on Cold Atom Physics 2018-06-10-2018-06-14
2 Mark Um, Kuan Zhang, Wei Chang, Pengfei Wang APS AMO divisional meeting DAMOP 2018-05-27-2018-06-02
1 Yuanyuan Huang,Xin Wang,Fei Wang,Panyu Hou,Nan Jiang,Chang Li,Weizhou Cai,Yuwei Ma,Xuegang Li,Yunfei Pu, Jiaxiu Han, Xianghao Mu, Yulin Ma APS March Meeting 2018 2018-03-04-2018-03-10